Kodex etiky samostatných likvidátorů
 
Tento kodex respektuje kodex etiky v pojišťovnictví, schválený Českou asociací pojišťoven a úzce navazuje na jeho ustanovení. Komora samostatných likvidátorů pojistných událostí prosazuje tyto normy a dbá na jejich dodržování s cílem zajišťovat dobrou pověst českého pojišťovnictví.
Samostatní likvidátoři pojistných událostí jsou  povinni respektovat platné právní předpisy, uchovávat obchodní tajemství svých klientů a dbát na dodržování níže uvedených norem:
 
A. Zásady chování samostatných likvidátorů pojistných událostí
 • samostatní likvidátoři pojistných událostí respektují pravidla hospodářské soutěže a obchodních zvyklostí, vyvarují se používání nepravdivých a pomlouvačných výroků o svých konkurentech a zajišťují, aby konkurence probíhala v souladu s dobrými mravy hospodářské soutěže
 • veškerou reklamu vedou pravdivě v souladu s čestnou soutěží bez prvků klamavé reklamy a nepoužívají srovnání s jinými samostatnými likvidátory pojistných událostí
 • dodržují obezřetnou personální politiku a dbají na výchovu svých zaměstnanců po profesionální a etické linii
 • samostatní likvidátoři pojistných událostí jsou povinni, jako součást hospodářského odvětví v pojišťovnictví, podílet se na udržení zdravého a funkčního pojišťovacího trhu
B. Zásady chování zaměstnanců samostatných likvidátorů pojistných událostí
 
Zaměstnanci společností samostatných likvidátorů pojistných událostí se řídí těmito etickými normami:
 • důstojně reprezentují svého zaměstnavatele i obor pojišťovnictví, jehož jsou součástí
 • vyvarují se všech činností, které by znamenaly konflikt jejich vlastních zájmů se zájmy svého zaměstnavatele či pojišťovnictví jako oboru
 • dodržují mlčenlivost, a to i po ukončení svého pracovního poměru v pojišťovnictví
 • dodržují přísně pravidla etiky, zejména nesmí zneužít svého postavení k přijímání či vyžadování finančních či věcných výhod od kohokoliv a stejně tak nesmí nikdy obdobné výhody sami nabízet či poskytovat
 • nepoužívají nikdy ve svůj osobní prospěch informace a materiály svého zaměstnavatele
C. Zásady chování samostatných likvidátorů pojistných událostí ve vztazích ke klientům jednotlivých pojistitelů
 
Společnosti samostatných likvidátorů pojistných událostí a jejich zaměstnanci se řídí následujícími pravidly:
 • dodržují zásady mlčenlivosti o všech skutečnostech týkajících se likvidace pojistné události klienta
 • poskytují zásadně úplné, pravdivé, nezkreslené a srozumitelné informace o pojišťovně, je-li o to klientem požádán a o pojistné smlouvě z níž provádějí likvidaci pojistné události,
 • jsou odpovědni za komplexní rozsah smluvně dohodnutých činností, konzultační a poradenskou činnost ve vztahu k pojistným událostem
 • mají vždy uzavřeno pojištění profesionální odpovědnosti 
D. Zásady chování samostatných likvidátorů pojistných událostí ve vztazích k pojistitelům
 
Samostatní likvidátoři pojistných událostí dodržují zejména tato pravidla:
 • mají aktuální přehled o stavu pojistného trhu, o jednotlivých pojistitelích a jejich produktech ve vztahu k likvidacím pojistných událostí
 • při likvidacích pojistných událostí se chovají nestranně a profesionálně, vyvarují se zejména jakýchkoliv pomluv, popřípadě protěžování některé z pojišťoven a dbají aby nedošlo ke střetu zájmů
 • s jednotlivými pojistiteli udržují dobré vztahy, vycházející z uzavřených  smluv o spolupráci
E. Řešení sporů a sankce za porušování kodexu etiky samostatných likvidátorů pojistných událostí
 • spory mezi klienty a samostatnými likvidátory pojistných událostí řeší prostřednictvím smírčí komise KSLPU
 • za porušování kodexu etiky může KSLPU použít proti jednotlivým členům sankce podle stanov
 
Schváleno členskou schůzí ze dne 4.11.2004

Soubory ke stažení

Kontaktní informace

Komora samostatných
likvidátorů pojistných
událostí


Zelený pruh 1294/50,
14708 Praha 4-Krč

IČO: 26602130
účet č.: 1929800001 / 5500