Komora samostatných likvidátorů pojistných událostí

Komora samostatných likvidátorů pojistných událostí

Cíle, priority v krátkodobém a dlouhodobém horizontu

Dnešní Komora pod vedením nového představenstva navazuje na dlouholeté působení svých zakládajících členů. Jejím cílem je zaktivizovat se a přiblížit formátu obdobných evropských uskupení sdružených v asociaci FUEDI. V první polovině roku 2019 se podařilo uvést veškeré právní náležitosti do souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V dubnu tohoto roku rovněž proběhla výroční členská schůze, kde jsme si tento cíl se členy potvrdili.

Cílem Komory je formování a rozvoj trhu nezávislých expertů v oblasti šetření škod. Komora se chce soustředit na zajištění a rozvíjení jejich odborné kvalifikace, propagaci a šíření znalostí a dobrého jména profese, podporu osvědčených postupů v odborné praxi a transparentní šetření škod.

Komora proto podniká určité společné kroky v oblasti vzdělávání, legislativy, marketinku a PR aktivit.

Stanovy, složení statutárního orgánu

Zde jsou pro vás dostupné nové stanovy KSLPU ve znění ze 17. dubna 2019.

 Stanovy KSLPU

Profesní a etický kodex členů

Tento kodex respektuje kodex etiky v pojišťovnictví, schválený Českou asociací pojišťoven a úzce navazuje na jeho ustanovení. Komora samostatných likvidátorů pojistných událostí prosazuje tyto normy a dbá na jejich dodržování s cílem zajišťovat dobrou pověst českého pojišťovnictví.

Etický kodex je morální a profesní normou, stanovuje principy a pravidla, která se zavazuje respektovat každý člen i jeho zaměstnanci.

 Etický kodex KSLPU

Přihláška do KSPLU, certifikát o členství

Pokud máte zájem o členství, vyplňte prosím přiloženou přihlášku, a zašlete nám ji na naši e-mailovou adresu: info@kslpu.cz. O přijetí rozhoduje představenstvo na svém nejbližším setkání, o výsledku vás budeme informovat. Roční poplatek je stanoven na základě schváleného rozpočtu na následující období, podle dosaženého obratu za poslední uzavřené účetní období.

Co vám členství přinese:

  • Kontakt s těmi nejlepšími v oboru, sdílení a výměnu zkušeností
  • Informace o aktuální legislativě, přístup k zajímavým materiálům, jako jsou případové studie, judikáty atd.
  • Podporu při implementaci nové legislativy (jako např. IDD, GDPR apod.)
  • Přístup ke vzdělávacímu systému, nabídce kurzů a seminářů
  • Synergické efekty v podobě společného postupu v oblasti marketingu, PR, výhod z rozsahu (např. profesní pojištění) atd.
  • Vlastní webovou stránku a prezentaci v rámci Komory
  • Vyšší kredibilitu, příslušnost k profesní organizaci hájící zájmy oboru a svých členů
 Přihláška